Deutsch-tschechischer Poesiedialog, Folge 78: EINE DISKRETE LIEBESERKLÄRUNG – DISKRÉTNÍ VYZNÁNÍ LÁSKY

Klára Hůrková stellt an jedem 17. des Monats interessante lyrische Funde aus ihren beiden Heimatländern Tschechien und Deutschland vor. Sie übersetzt ausgewählte Texte in die jeweils andere Sprache in der Absicht, Ähnlichkeiten und Unterschiede sowie aktuelle Themen und Tendenzen in der Gegenwartslyrik beider Länder herauszustellen. Damit verfolgt sie Spuren einer langen und reichen Kulturtradition, welche durch die fatalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts unterbrochen wurde.

 

EINE DISKRETE LIEBESERKLÄRUNG – DISKRÉTNÍ VYZNÁNÍ LÁSKY

Wenn Menschen sich vorsichtig annähern. Wenn die Sehnsucht aufkeimt, aber man sich noch nicht kennt, nicht weiß, wer der andere ist. Und dann die Feststellung, es gibt Gemeinsamkeiten. Es könnte etwas werden. – Welche Stimmung passt besser zu Frühling? Auch wenn das vorliegende Gedicht wohl eher im Herbst spielt. Der Lyriker Mircea Dan Duta dichtet auf Tschechisch, obwohl seine Muttersprache Rumänisch ist. Dafür hat er meinen großen Respekt, denn Tschechisch ist bekanntlich eine der schwierigsten europäischen Sprachen.

Když se lidé pomalu sbližují. Když klíčí touha, ale ti dva se ještě neznají, nevědí, kdo je ten druhý. A náhle zjištění, že mají něco společného. Že by z toho mohlo něco být. – Která nálada se lépe hodí k jaru? Ačkoliv se uvedená báseň odehrává nejspíš na podzim. Básník Mircea Dan Duta píše lyrickou poezii v češtině, přestože jeho rodným jazykem je rumunština. Za to mu patří můj velký obdiv, protože čeština je, jak známo, jeden z nejtěžších evropských jazyků.

 

Přestup I

(13.7.2017)

V tři hodiny ráno
jsem z vlaku vystoupil
na hlavním nádraží.
Cítil jsem tam
zimu, na kterou jsem
během celého léta
zapomněl.
Dlouho, smyslně a s chutí
jsem si jí užíval,
zatímco ostatní cestující
vběhli dovnitř,
do tepla letištních budov.
Nespěchal jsem.
Věděl jsem totiž jistě,
že tě tam najdu,
a také kam míříme.
Nenapadlo mne však,
že na mne budeš dokonce
čekat venku před halou
v těch lehkých černých šatech,
v nichž jsem si tě
vždycky představoval.
Neměl jsem tušení ani o tom,
že, stejně jako já,
nesnášíš vedro.
Hned jsem však pochopil,
že až společně
pojedeme příštím vlakem do Polska,
zimu už
nikdy cítit nebudu.

© Mircea Dan Duta

 

Umstieg I

(13.7.2017)

Um drei Uhr morgens
bin ich im Hauptbahnhof
aus dem Zug gestiegen.
Ich spürte dort
die Kälte, die ich
im Laufe des Sommers
vergessen hatte.
Lange, lustvoll, mit allen Sinnen
habe ich sie genossen,
während die anderen Reisenden
in die Wärme
der Wartehallen rannten.
Ich hatte es nicht eilig.
Ich wusste nämlich mit Sicherheit,
dass ich dich dort finden würde,
und auch, wohin wir wollen.
Aber es ist mir nicht
in den Sinn gekommen,
dass du auf mich draußen
vor der Halle warten würdest
in dem luftigen schwarzen Kleid,
in dem ich mir dich immer
vorgestellt hatte.
Ich hatte keine Ahnung, dass du,
genau wie ich,
die Hitze nicht verträgst.
Doch ich habe sofort begriffen, dass,
wenn wir zusammen
den nächsten Zug nach Polen besteigen,
ich nie wieder die Kälte
verspüren werde.

© Mircea Dan Duta

 

Mircea Dan Duta *1967 v Bukurešti. Básník, filmový vědec, doktor FAMU, překladatel, vysokoškolský učitel, literární kritik, pořadatel a moderátor kulturních programů v České a Slovenské republice a Rumunsku. Poetickou tvorbu píše v češtině. Vydal několik sbírek poezie, poslední připravované sbírky nesou názvy Ve Smrti se Nemluví Polsky a Štamgast U Země Vycházejícího Slunce aneb Tak to Napsal Sám Život. Jeho básně byly přeloženy do 15 jazyků. Je členem Českého centra mezinárodního PEN klubu a edičních řad různých literárních magazínů a platforem. Z češtiny do rumunštiny přeložil více než 75 autorů a vydal dvě antologie současné české poezie. Překládá také ze slovenštiny, z polštiny, z angličtiny a francouzštiny.

Mircea Dan Duta *1967 in Bukarest, Rumänien. Dichter, Filmwissenschaftler, Doktor an der Filmakademie, Übersetzer, Hochschullehrer, Literaturkritiker, Veranstalter und Moderator von Kulturveranstaltungen in der Tschechischen und Slowakischen Republik und in Rumänien. Er verfasst Lyrik in tschechischer Sprache. Duta veröffentlichte mehrere Gedichtsammlungen, die letzten tragen die Titel Ve Smrti se Nemluví Polsky und Štamgast U Země Vycházejícího Slunce aneb Tak to Napsal Sám Život. Seine Gedichte wurden in 15 Sprachen übersetzt. Er ist Mitglied des Tschechischen Zentrums des internationalen PEN Klubs und Redaktionsmitglied verschiedener Magazine und Foren. Aus dem Tschechischen ins Rumänische übersetzte er mehr als 75 Autor*innen und gab zwei Anthologien der tschechischen Gegenwartslyrik heraus. Er übersetzt auch aus dem Slowakischen, Polnischen, Englischen und Französischen.

 

 

Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT
Klára Hůrková. Foto: DAS GEDICHT

Klára Hůrková wurde 1962 in Prag geboren und lebt seit 1991 in Aachen. Sie ist Lyrikerin, Prosaautorin, Übersetzerin und Pädagogin, schreibt auf Deutsch und auf Tschechisch. Sie veröffentlichte zwölf Gedichtsammlungen, eine literaturwissenschaftliche Monographie und eine Novelle, außerdem Kurzprosa, Essays, Rezensionen und Übersetzungen. Mehrere Preise, zuletzt der POSTPOETRY-Preis NRW 2018. Mitglied im Tschechischen Zentrum des internationalen PEN Klubs. Klára Hůrková ist Herausgeberin von drei deutsch-tschechischen Lyrikanthologien, zuletzt Klare Begegnungen Jasná setkání (Prag, Dauphin 2018). Seit 2017 schreibt sie die monatliche Kolumne “Deutsch-tschechischer Poesiedialog” für DASGEDICHTBLOG.DE. Siehe auch www.hurkovaklara.de

Klára Hůrková se narodila roku 1962 v Praze, od roku 1991 žije v Cáchách. Básnířka, prozaička, překladatelka a pedagožka, píše česky a německy. Publikovala dvanáct básnických sbírek, jednu novelu a jednu literárněvědní monografii, kromě toho povídky, články, recenze a překlady. Různá ocenění, naposledy cena POSTPOETRY NWR 2018. Členka Českého centra mezinárodního PEN klubu. Klára Hůrková je vydavatelkou tří česko-německých antologií současné poezie, nejnověji Klare Begegnungen – Jasná setkání (Praha, Dauphin 2018). Od roku 2017 píše měsíčně sloupek “Německo-český poetický dialog” na DASGEDICHTGBLOG.DE. Více na www.hurkovaklara.de

Alle bereits geposteten Poesiedialog-Folgen finden Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert